Inloggen

Nog geen account? Start hier jouw registratie

Wachtwoord vergeten?

Account aanmaken

Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Artikel 1. Algemeen

Het doel van deze voorwaarden is om u te informeren over uw/onze rechten en plichten op de website www.bikecareer.com (hierna, het “Platform”). De kern van deze missie is ons streven naar transparantie met betrekking tot de gegevens die wij over u verzamelen, hoe wij deze gebruiken en met wie wij die eventueel delen.

“U” of “Gebruiker” verwijst naar elke persoon die het Platform bezoekt of ermee interageert. “Lid” verwijst naar een Gebruiker die een account heeft aangemaakt op het Platform. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden op het Platform of die worden aangeboden door de beheerder van het Platform, Bikecareer.com zoals hieronder gedefinieerd (“Diensten”), met inbegrip van off-site Diensten, zoals reclame en marketing campagne diensten.

Artikel 2. Contract

U erkent dat door te klikken op “Registreren”, of soortgelijk, door te registreren voor, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten, u: (i) deze Algemene Voorwaarden gelezen hebt (ii) uitdrukkelijk ingestemd hebt met de reeks rechten en plichten die erin zijn uiteengezet en (iii) ingestemd hebt met het aangaan van een wettelijk bindend contract met het Platform (zelfs indien u onze Diensten gebruikt namens een derde partij). Indien u niet akkoord gaat met dit contract (het “Contract” of de Algemene Voorwaarden), klik dan niet op “Registreren” (of iets gelijkaardigs) of onthoud u van toegang tot en gebruik van onze Diensten. Indien u dit Contract wenst te beëindigen, kunt u dit op elk moment doen door uw account te sluiten en niet langer gebruik te maken van onze Diensten en het Platform. Door gebruik te blijven maken van het Platform of onze Diensten, na aankondiging van of na kennisgeving van wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden, erkent de Gebruiker en a fortiori het Lid, de genoemde wijzigingen te hebben aanvaard.

Artikel 3. Wettelijke kennisgeving

Het Platform wordt beheerd door no handlebars Co BV gevestigd te België, 8800 Roeselare, Bruanestraat 90A en geregistreerd onder het nummer 0543.461.997 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna, “wij” of “Bikecareer.com”)

BTW-nummer: BE 0543.461.997

Artikel 4. Verplichtingen van de Leden en de Gebruikers

Om gebruik te maken van de Diensten, moet u; (1) een account hebben op het Platform met uw echte naam en identiteit; en (2) niet door het Platform verbannen zijn voor het gebruik van haar Diensten. Het is in strijd met onze Algemene Voorwaarden om een account aan te maken met onjuiste informatie, vooral in het geval van accounts die op naam van derden zijn geregistreerd. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account, tenzij u deze sluit of misbruik meldt. Als u solliciteert voor een job of reageert op een vacature, moet u: (1) de wettelijke minimumleeftijd of ouder hebben om jobs te aanvaarden en wettelijk gebonden (Solliciteren voor een job betekent ten minste 16 jaar oud zijn en “student zijn”, d.w.z. voltijds onderwijs volgen of 15 jaar oud zijn en de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs voltooid hebben, tenzij deze regels bij wet worden gewijzigd.) te zijn, (2) accurate en correcte gegevens in te dienen betreffende uw status en identiteit. Als u solliciteert naar stages of andere mogelijkheden voor afgestudeerden, stemt u er ook mee in alleen juiste gegevens te verstrekken over uw profiel, opleiding/academische achtergrond en status.

De Leden zijn de eigenaars van het account. U stemt ermee in: (1) een sterk wachtwoord te gebruiken en het vertrouwelijk te houden; (2) de wet na te leven en (3) in te staan voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie op uw profiel en in alle publicaties of advertenties die u plaatst.

U stemt ermee in dat wij u kennisgevingen en berichten kunnen bezorgen via de volgende middelen: (1) op het Platform of (2) naar de contactgegevens die u aan ons verstrekt (bv. e- mailadres, mobiel nummer, postadres). U stemt ermee in om uw contactgegevens up-to-date te houden. Onze Diensten staan u toe berichten te versturen via uw profiel en/of e-mail. In overeenstemming met de beschikbare instellingen zullen wij uw voorkeuren met betrekking tot de zichtbaarheid van inhoud en informatie respecteren. Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar artikel 7 hieronder.

Het delen van advertenties op het Platform: U stemt ermee in om alleen inhoud en gegevens te verstrekken die geen inbreuk maken op enige wet of op iemands rechten (of enige intellectuele eigendomsrechten). Evenzo staat u in voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie in deze advertenties. De op het Platform geplaatste advertenties moeten eveneens voldoen aan de hieronder beschreven publicatieregels:

– Advertenties waarvan een persoon A een commissie verdient op de verkopen van persoon B zijn verboden en worden verwijderd.

– Door uw advertentie op het Platform te plaatsen, geeft u Bikecareer.com de toestemming om de tekst en foto’s van die advertentie te publiceren in: een nieuwsbrief, een blog, sociale netwerken, of andere.

– Wij behouden ons het recht om een advertentie om welke reden dan ook te verwijderen.

– Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de advertenties en de links waarnaar zij verwijzen.

– Het Platform behoudt zich eveneens het recht om de advertenties te kiezen die het op zijn site vermeldt/publiceert, rekening houdend met de selectiecriteria die op het Platform vermeld worden. Zij behoudt zich tevens van het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving elke advertentie of verwijzing naar sites en partners of welke gepubliceerde informatie dan ook, in te trekken.

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle advertenties die op het Platform worden geplaatst.

Artikel 5. Verlening van Diensten door het Platform en Bikecareer.com

Toegang en Navigatie: Het Platform is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met internettoegang. De Gebruiker draagt alle kosten in verband met de toegang tot het Platform. Het Platform neemt alle redelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te verzekeren. Het Platform biedt echter geen enkele garantie van operabiliteit en de handelingen van het Platform moeten derhalve worden beschouwd als vallend onder een middelenverbintenis. Bovendien kan het Platform niet aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid van het Platform.

Inhoud: Hoewel de op het Platform gepubliceerde informatie als betrouwbaar wordt beschouwd, wordt de inhoud op het Platform voornamelijk geleverd door Platformleden (vooral in het geval van advertenties), sites van derden of partners. Het Platform en Bikecareer.com evalueren de door haar leden en partners gepubliceerde inhoud niet. Als gevolg hiervan kan het Platform geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Bijgevolg kan het Platform niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker kan lijden als gevolg van de informatie op het Platform of op een gepubliceerde advertentie. Ondanks regelmatige updates kan Bikecareer.com niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledige of foutieve informatie op het Platform. Partners en derden zijn verantwoordelijk voor de advertenties die zij publiceren op het Platform. Ondanks de inspanningen van Bikecareer.com om de inhoud en de advertenties op het Platform te controleren, kan niet worden uitgesloten dat er fouten op het Platform verschijnen of dat derden het Platform proberen te bedriegen. Indien u zich bewust bent van enige fouten of poging tot fraude op het Platform, gelieve dit onmiddellijk te melden aan het volgende e- mailadres: su*****@bi********.com. Het Platform wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in de publicaties van de Leden of voor eventuele virussen die de computeruitrusting van de Gebruiker of het Lid kunnen infecteren na gebruik van of toegang tot het Platform, zelfs al zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen. Het Platform kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onvoorziene gebeurtenissen of overmacht.

Inhoud gepubliceerd door derden en verwijzingen naar websites van derden of partners en hyperlinks: Het Platform bestaat uit advertenties, hyperlinks, reclamebanners en verwijzingen naar sites van derden of partners. Door hierop te klikken, verlaat de Gebruiker het Platform.

Het Platform heeft geen controle over en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de webpagina’s die verband houden met deze links. De websites waarnaar verwezen wordt zijn onafhankelijk van het Platform en geen agentschap, partnerschap (in de juridische zin), gemeenschappelijke onderneming, werkgever- werknemer of franchisegever-franchisenemer relatie wordt beoogd, bestaat of wordt gecreëerd tussen het Platform en elke Gebruiker, kandidaat- Lid of werkgever/eigenaar Lid of website waarnaar verwezen wordt. Het Platform sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de sites waarnaar wordt verwezen of de advertenties die op het Platform zijn gepubliceerd.

Beperkingen: Bikecareer.com behoudt zich van het recht om uw gebruik van de Diensten te beperken, met inbegrip van uw vermogen om contact op te nemen met andere Leden. Bikecareer.com behoudt zich het recht om uw account te beperken, op te schorten of te beëindigen als u deze Overeenkomst of de wet overtreedt, of als u gebruik van de Diensten misbruikt.

Aansprakelijkheid: Bikecareer.com is uitsluitend aansprakelijk jegens u voor directe schade veroorzaakt door haar nalatigheid of opzettelijke fout. Bikecareer.com aanvaardt op grond van deze overeenkomst geen aansprakelijkheid voor gederfde winst of kansen (met inbegrip van commerciële of bedrijfsschade), reputatieschade, verlies van uw gegevens of inhoud, het gebruik van uw gegevens of inhoud, of wijzigingen in uw gegevens of inhoud, of enige indirecte, incidentele of gevolgschade, maar niet beperkt tot winst- of inkomstenverlies, omzetverlies, financiële of economische schade, hogere overheadkosten en verstoring van de planning, kosten van bedrijfsonderbreking, reputatieschade of verlies van klanten, zelfs indien dergelijke schade redelijkerwijs te voorzien was. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Bikecareer.com beperkt tot 3.000 euro. Deze clausule zal echter niet tot gevolg hebben dat de aansprakelijkheid van het Platform en zijn beheerders in geval van bedrog of opzettelijke fout wordt uitgesloten.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

Advertenties, merken, logo’s en alle soorten inhoud op het Platform: De merken, logo’s, teksten, software, scripts, grafieken, foto’s, advertenties, geluiden, muziek, evenals alle soorten inhoud op het Platform (grafische illustraties, teksten, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, voornamelijk door het auteursrecht.

Het reproduceren, mededelen, kopiëren van deze inhoud of elk ander gebruik behalve voor privégebruik door de Gebruiker vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Platform en Bikecareer.com. Als zodanig is elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of transformatie, hetzij gedeeltelijk of volledig, of overdracht naar een andere site verboden. De gedeeltelijke of volledige reproductie ervan is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bikecareer.com, strikt verboden.

Overtreding van deze bepaling stelt de overtreder bloot aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet, met inbegrip van de verplichting tot vergoeding van de schade aan het Platform, die forfaitair wordt vastgesteld op 3.000 euro per overtreding, onverminderd het recht van Bikecareer.com om vergoeding te vorderen voor het geheel van haar schade indien deze het hierboven vermelde forfaitaire bedrag overschrijdt.

Merken, logo’s en alle soorten inhoud van websites van derden, Leden, Gebruikers en partners: Het Platform omvat ook de merken, logo’s, advertenties en inhoud van adverteerders en Gebruikers/Leden. Door inhoud te publiceren op het Platform, garandeert u dat u over voldoende rechten en machtigingen beschikt om dit te doen en verleent u een gratis, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie voor het Platform. Deze licentie omvat de rechten om te reproduceren, te wijzigen en te communiceren aan het publiek in de breedst mogelijke en meest gunstige interpretatie voor het Platform. Indien u niet de directe eigenaar bent van de elementen opgenomen in uw publicaties/reclame, garandeert u het Platform dat u over voldoende machtigingen beschikt van de houders van de rechten in kwestie. In geval van problemen, gaat u ermee akkoord als enige verantwoordelijk te worden gehouden en u verbindt zich ertoe een vreedzaam gebruik van dit licentierecht aan het Platform te garanderen en het Platform te vergoeden voor enige schade die in dit opzicht wordt geleden en het Platform niet aansprakelijk te stellen. De licentie voor het gebruik van de inhoud is geldig voor de gehele duur van de contractuele relatie en wordt gratis verleend voor wereldwijd gebruik door het Platform. Op uw verzoek kan het gebruik van uw intellectuele eigendomsrechten worden beëindigd nadat u het Platform op de hoogte heeft gesteld dat u de contractuele relatie wenst te beëindigen. Het Platform zal het gebruik van uw intellectuele eigendomsrechten op het Platform voor de toekomst stopzetten binnen dertig (30) werkdagen na uw schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7. Gegevensbescherming

Deze Algemene Voorwaarden en de specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze Diensten (zoals hierboven beschreven). In deze rubriek wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Verantwoordelijke voor de verwerking: Deze Algemene Voorwaarden en de specifieke bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming worden gepubliceerd door no handlebars Co BV, gevestigd te 8800 Roeselare, Bruanestraat 90A en ingeschreven onder het nummer 0543.461.997 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of uw wettelijke rechten wilt uitoefenen (zoals hieronder beschreven en uitgebreider beschreven in de Algemene Verordening 2016/679 van de EU inzake de bescherming van persoonsgegevens (“GDPR”)), kunt u ons een e-mail sturen naar: su*****@bi********.com.

Verzamelde en verwerkte gegevens: Om een account op het Platform aan te maken, moet u uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer, en een wachtwoord opgeven. Wanneer u onze diensten gebruikt, hebt u echter de mogelijkheid om andere persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw cv en kunt u de informatie op uw profiel kiezen, zoals uw opleiding, werkervaring, vaardigheden, foto, geslacht, stad/regio, leeftijd, talenkennis en informatie over vervoermiddelen en rijbewijs. U bent niet verplicht aanvullende informatie op uw profiel te vermelden. Profielinformatie helpt u echter wel het meeste uit onze diensten te halen, onder meer door u zichtbaarder te maken voor recruiters. Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u wanneer u een account aanmaakt, een formulier invult, reageert op een enquête, een cv indient of een sollicitatie invult op ons Platform. Wanneer u een account aanmaakt en zich registreert door te klikken op ‘registreren’ op het Platform geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door het Platform. Hetzelfde geldt zodra u op eigen initiatief andere persoonsgegevens aan het Platform verstrekt. Wij ontvangen ook persoonlijke gegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten (bv. de banen en accommodatie waarvoor u heeft gesolliciteerd op het Platform).

Bikecareer.com verzamelt nooit gevoelige gegevens op het Platform. U wordt ook verzocht dit soort gegevens niet mee te delen.

Doeleinden van de verwerking: Uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Toegang tot het Platform: Wanneer u het Platform bezoekt, worden bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot de navigatie van het Platform verzameld. Zie in dit verband Artikel 8 over Cookies.

– Uitvoering van de missie en het contract van Bikecareer.com en levering van de Diensten: de gegevens worden gebruikt in het kader van het bij elkaar brengen van sollicitanten en werkgevers. Door te solliciteren naar een job of een advertentie te plaatsen via het Platform, gaat Bikecareer.com ervan uit dat de Gebruiker er uitdrukkelijk mee instemt en zijn geïnformeerde toestemming geeft dat zijn gegevens worden verwerkt voor de vermelde doeleinden en worden meegedeeld aan de uitgever van de job of advertentie om in contact te worden gebracht.

Persoonsgegevens worden verwerkt op het Platform om de Diensten te kunnen verlenen en om Gebruikers en kandidaat-Leden in staat te stellen hun sollicitaties op te volgen. In deze context worden gegevens ook gebruikt voor de ‘headhunt’-functionaliteit van het Platform: wanneer u als lid solliciteert naar een job wordt uw profiel vervolgens anoniem aangeboden aan werkgevers die een vacature plaatsen in de buurt van het adres dat u in uw profiel hebt ingevuld. Anoniem betekent dat een werkgever het volgende ziet: de initialen van uw voor- en achternaam en uw opleidings- en professionele achtergrond. U kunt deze optie (indien deze van toepassing is op het Platform) verwijderen door naar uw profiel te gaan.

– Reageren op uw verzoeken en ervoor zorgen dat we kunnen communiceren: Wanneer u een verzoek indient met betrekking tot het Platform, of gewoon voor elke communicatie die u ons stuurt, zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking is het resultaat van uw specifieke verzoek.

– Om u op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief en aanbiedingen betreffende onze Diensten en/of de producten en Diensten van onze partners: de verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden in het kader van het versturen van nieuwsbrieven en informatie- of promotiecampagnes gewijd aan bepaalde producten en Diensten aangeboden door bikecareer.com of andere partners.

– Het uitvoeren van directe digitale marketingcampagnes, waaronder targeting campagnes op producten van Meta Platforms, Inc., Alphabet Inc., ByteDance Ltd. of andere advertising netwerken.

– Om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van onze Partners: de persoonsgegevens van gebruikers worden niet doorgegeven aan externe dienstverleners, maar wij kunnen u wel op de hoogte houden van bepaalde producten en diensten die door onze partners worden aangeboden.

– Werken met onze onderaannemers: Deze derden voeren namens ons en voor ons een dienst uit om de Diensten of de nieuwsbrief goed te laten functioneren of om ons te helpen bij het aanbieden van onze Diensten of bij onze marketingcampagnes.

– Onze Diensten of onze bedrijfs- of klantenrelaties in het algemeen beter te begrijpen en te verbeteren

– Verdediging van onze belangen in een minnelijke of gerechtelijke schikking: het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken om onze belangen te verdedigen, bijvoorbeeld in geval van een geschil met u of een derde partij. Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang. Ons rechtmatig belang is dat wij onze adviseurs alle informatie kunnen verstrekken die nodig is om onze belangen doeltreffend te verdedigen.

– Om u, ons of anderen te beschermen tegen bedreigingen (zoals veiligheidsrisico’s of fraude)

– Om onze activiteiten mogelijk te maken of te beheren

– Wanneer verwerking bij wet verplicht is: Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verwerken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

– Elke andere verwerking die wordt gerechtvaardigd door een legitiem belang van Bikecareer.com

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Wij zullen alleen persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken waarvoor wij rechtsgrondslagen hebben. Rechtsgrondslagen zijn onder meer uw toestemming (wanneer u toestemming hebt gegeven door het vakje aan te klikken tijdens het registratieproces), contract (wanneer de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, bijvoorbeeld om u de door u gevraagde Platformdiensten te leveren) en de “legitieme belangen” van Bikecareer.com of derden. De Gebruiker die zijn contactgegevens of andere persoonlijke initiatiefgegevens heeft verstrekt en die zich op het Platform heeft geregistreerd, stemt derhalve uitdrukkelijk in met de verwerking ervan door het Platform voor de hierboven vermelde doeleinden. Door te klikken op de optie “Inschrijven” en het vakje “Ik wens jobs en informatie te ontvangen van bikecareer.com” of een gelijkaardig vakje aan te vinken, of door persoonlijke gegevens te versturen naar het Platform, geeft u actief uw vrije en geïnformeerde toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door bikecareer.com. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen is aan uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming niet te verlenen of om uw toestemming te allen tijde in te trekken; wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen is aan gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken (zie in dit verband het deel over gebruikersrechten). Als u vragen hebt over de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. In zeer zeldzame gevallen, wanneer een dergelijke toestemming door de betrokkene wordt ingetrokken, maar het bewaren en/of verwerken van dergelijke gegevens nog steeds gerechtvaardigd is, zal het Platform zich beroepen op de rechtsgrondslag met betrekking tot het gerechtvaardigd belang of met betrekking tot het nakomen van een wettelijke verplichting, al naargelang het geval.

Rechten van de gebruiker: de gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door het Platform intrekken. Dit verzoek moet per e-mail naar het volgende adres worden gezonden: su*****@bi********.com. De andere rechten inzake gegevensbescherming die de gebruiker krachtens de GDPR geniet, zijn de volgende:

– Recht van toegang: U kunt te allen tijde via uw interface/ledenaccount toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en om een kopie verzoeken. U hebt ook het recht om correctie van uw gegevens te vragen of de nodige wijzigingen rechtstreeks in uw ledenrekening aan te brengen.

– Recht om uw toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van uw gegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming in te trekken, zonder dat de verwerking van uw persoonsgegevens die vóór de intrekking van uw toestemming in twijfel wordt getrokken.

– Recht op het wissen van uw persoonsgegevens: Als persoon van wie gegevens verzameld worden, hebt u altijd, onder de wettelijke voorwaarden, het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist. In dit geval bent u zich ervan bewust dat wij mogelijk de toegang tot het Platform en de Diensten moeten blokkeren, afhankelijk van de omstandigheden. Ook kan het voorkomen dat wij niet aan uw verzoeken kunnen voldoen.

– Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken: Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens betekent dat wij stoppen met het verwerken van uw gegevens, maar uw gegevens wel blijven bewaren.

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens in een machine leesbaar formaat worden verzameld voor uw eigen gebruik of voor overdracht aan een derde partij.

Deze rechten kunnen op elk moment worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het eerder vermelde e-mailadres. Als uw verzoek geldig is, zal het Platform snel reageren. Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact opnemen met het Platform op datzelfde e-mailadres.

Do Not Track: Wij wijzen u erop dat, omdat er geen consistente industriekennis bestaat over hoe te reageren op “Do Not Track”-signalen, wij onze gegevensverzameling en gebruikspraktijken niet wijzigen wanneer wij een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

Bewaring en overdracht van gegevens: we bewaren uw persoonlijke gegevens over het algemeen zolang uw account openstaat of zolang we deze nodig hebben om u van de Diensten te voorzien. Dit omvat gegevens die u of derden aan ons hebben verstrekt, evenals gegevens die zijn gegenereerd of afgeleid op basis van uw gebruik van onze Diensten. Zelfs als u onze Diensten alleen gebruikt om sporadisch naar een baan of accommodatie te zoeken, bewaren we uw gegevens en houden we uw profiel open, tenzij u uw account sluit. In sommige gevallen slaan we informatie op (zoals informatie over het gebruik van de Services) op een geanonimiseerde of geaggregeerde manier.

Verwijderen van uw account: elk lid kan zijn account rechtstreeks verwijderen via zijn accountinstellingen op het platform. Dit verwijdert permanent alle persoonlijke gegevens die we van het lid hebben, evenals alle informatie met betrekking tot zijn Gebruikersgedrag op het platform.

Partners, leveranciers en derde partijen aan wie de gegevens kunnen worden overgedragen: Om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, kan Bikecareer.com enkele van uw persoonlijke gegevens (naam en contactgegevens) overdragen aan derde partijen, die het in vertrouwen selecteert.
In alle gevallen waarin gegevens worden doorgegeven, draagt Bikecareer.com er zorg voor dat dit alleen gebeurt wanneer dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Algemene Voorwaarden worden genoemd en Bikecareer.com ziet er te allen tijde op toe dat haar leveranciers of partners uw persoonsgegevens verwerken

Gegevens verzameld door sites van derden vermeld op het Platform: Het Platform kan niet worden beschouwd als een gegevensbeheerder of gegevensverwerker onder de GDPR voor de persoonsgegevens die de Gebruiker meedeelt aan de sites waarnaar wordt verwezen op het Platform of voor de persoonsgegevens die kunnen worden verzameld en verwerkt door deze sites of adverteerders. Het Platform verwijst de Gebruiker naar het privacybeleid van de betreffende sites voor alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door deze sites.

Klacht: Indien u, na contact te hebben opgenomen met het Platform op het voornoemde e-mailadres, van mening bent dat het Platform niet in staat is geweest om een adequaat antwoord te geven in termen van bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit en in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8. Algemeen

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één van de clausules van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere clausules. In dat geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een geldige bepaling die in economisch opzicht het dichtst bij de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling staat.

Het feit dat het Platform op een bepaald moment geen gebruik maakt van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om er op een later tijdstip wel gebruik van te maken.

Artikel 9. Recht van bevoegde rechtspraak toepassing en bevoegde rechtspraak

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Indien bij een geschil tussen de partijen geen minnelijke schikking wordt bereikt, zullen de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Brugge, worden ingeschakeld om het geschil te beslechten in het Nederlands. Deze bevoegdheidsclausule belet echter niet dat de Gebruiker die consument of betrokkene is bij de bescherming van gegevens, zijn zaak aanhangig maakt bij de rechtbanken van zijn woonplaats of bij elke andere rechtbank die volgens het Belgische recht verplicht bevoegd is.